Home School Solutions > Uniform4 > ระบบงานทะเบียนนักเรียน

ระบบงานทะเบียนนักเรียน

ระบบงานทะเบียนนักเรียนและงานวัดผล
เป็นระบบงานหลักในระบบข้อมูลและสารสนเทศโรงเรียน เริ่มตั้งแต่การรับสมัครนักเรียน, บันทึกข้อมูลนักเรียนเข้าสู่ฐานข้อมูล ข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูลหลักนี้ สามารถนำไปเชื่อมโยงกับระบบอื่นด้วย เช่น ระบบรถรับ-ส่งนักเรียน, ระบบห้องสมุด โดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลนักเรียนซ้ำอีกครั้ง

 • งานรับสมัครนักเรียน, รับชำระเงินวันรับสมัคร
 • บันทึกคะแนนสอบเข้า, ประกาศผลการสอบเข้า
 • บันทึกประวัตินักเรียนเข้าใหม่
 • ข้อมูลทะเบียนนักเรียน, ชื่อครูประจำชั้น
 • การบันทึกคะแนนเพื่อจัดชั้นเรียน, การเลื่อนชั้น
 • ทะเบียนนักเรียนลาออก
 • ทะเบียนศิษย์เก่า

Screen shots: 1 2 3 4 5 6

ตัวอย่างรายงาน งานทะเบียน

 • พิมพ์ประวัตินักเรียน
 • รายชื่อนักเรียนรายชั้น
 • จำนวนนักเรียนแยกตามชั้น/อายุนักเรียน/เพศ
 • รายชื่อตามสิทธิการเบิกค่าธรรมเนียมการเรียน
 • จำนวนนักเรียนลาออก/เข้าใหม่/ออกระหว่างปี

งานวิชาการ
เป็นนำเอารายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนมากำหนดเป็นรหัส เพื่อกำหนดแผนการเรียน และมีดำเนินการบันทึกคะแนนตามแผนการเรียน เพื่อประมวลผล ในการประกาศผลสอบและเก็บข้อมูลตามช่วงชั้นต่างๆ

 • บันทึกรหัสวิชา/ชื่อวิชา/ประเภทวิชา/กลุ่มสาระ
 • การกำหนดวิชาเรียนประจำชั้นตามกลุ่ม/ชื่อวิชา/รหัสกลาง/จุดประสงค์/คาบ/ตอน
 • บันทึกชื่อ อาจารย์ที่ปรึกษา (เชื่อมข้อมูลจากระบบครูและเงินเดือนได้)
 • บันทึกคะแนนสอบ/ประมวลผลสอบ/รายงานผลสอบ
 • บันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 • การโอนข้อมูลไประเบียนสะสม, การบันทึก ปพ. 4
 • บันทึกคะแนน NT , การประเมินอ่านเขียนวิเคราะห์
 • บันทึกการสอบซ่อม/ติด ร
 • ประกาศผลการเรียนผ่านเครื่องอัตโนมัติ (Kiosk) หรือส่งผ่านข้อมูลเพื่อตรวจสอบผลการเรียนผ่าน WEB ได้

Screen shots: 1 2 3 4 5 6

ตัวอย่างรายงาน งานวิชาการ

 • รายงานฐานนิยมของระดับผลการเรียน
 • รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 • ร้อยละจำนวนนักเรียนที่ผ่านรายวิชา
 • สถิติระดับผลการเรียน, ผลคะแนนสอบ
 • พิมพ์ประกาศผลสอบรายบุคคล

งานกิจการนักเรียน
เป็นการดึงข้อมูลหลักของนักเรียน มาบันทึกข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อเก็บไว้เป็นประวัติของนักเรียน

 • บันทึกการมา/ลา/ขาดสาย ของนักเรียน
 • รองรับการลาอื่นๆ เช่น นักเรียน AFS, การได้รับทุนศึกษาตามหลักสูตร ฯลฯ
 • การได้รับรางวัล/ผลงานดีเด่น
 • บันทึกความสามารถ/ปัญหาของนักเรียน
 • ข้อมูลประวัติชั้นเรียน ปัจจุบัน/ปีที่ผ่านมา นักเรียนอยู่ชั้นใด/ห้องใด/ผลการเรียนเป็นเช่นไร
 • บันทึกเวลาการมา/กลับ ของนักเรียน ร่วมกับบัตรประจำตัวติดบาร์โค๊ดได้ รวมทั้งพิมพ์รายงานการเข้า-ออก, ผู้มารับนักเรียน เป็นต้น

Screen shots: 1 2 3 4 5 6

ตัวอย่างรายงาน งานกิจการนักเรียน

 • รายชื่อนักเรียนที่มีผลงาน/ความสามารถพิเศษ
 • รายงานจำนวนนักเรียน ชาย/หญิง
 • รายงานสรุปอาชีพบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง
 • รายงานสรุปอายุบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง
 • รายงานสรุปการศึกษาบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง
 • รายงานสรุปรายได้บิดา/มารดา
 • รายงานสรุปจำนวนนักเรียนแยกตามสถานภาพการสมรสของบิดา/มารดา

 

งานการรับชำระเงิน
เป็นระบบงานอีกระบบหนึ่งที่ทางบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนา/ปรับปรุงระบบต่อเนื่องเป็นอย่างมาก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บเงิน/ติดตามการชำระเงินและการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

 • กำหนดค่าธรรมเนียมต่างๆ ว่าเป็นรายการที่จัดเก็บ/เป็นส่วนลด/เป็นการเก็บล่วงหน้า/จำนวนเงินที่จัดเก็บ
 • แยกตามประเภทการเก็บว่าเป็น รายเดือน/เทอม/ครั้ง/งวด/หน่วย
 • การชำระเป็นรายเดือน กำหนดระยะเวลาในการเริ่มชำระ/สิ้นสุดการชำระได้
 • ค่าธรรมเนียมกลางในแต่ละภาคแยกกำหนดตาม เบิกได้/เบิกไม่ได้/นักเรียนเก่า/นักเรียนใหม่ ไม่เท่ากันได้
 • กำหนดข้อมูลการรับชำระเป็นรายบุคคลเพิ่มเติม นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมกลางได้
 • รับชำระเต็ม/ไม่ครบจำนวนได้ และจะแสดงข้อมูลที่ค้างชำระ ในการมาชำระครั้งต่อไป
 • รับชำระเป็นเงินสด/เงินโอน/เช็ค/บัตรเครดิต
 • สามารถพิมพ์ใบรับเงินแบบแจงรายการหรือรวมยอดได้
 • รองรับการพิมพ์แบบสามส่วนได้ เช่น ส่วนที่ 1 พิมพ์รายการค่าธรรมเนียมการเรียน/ ส่วนที่ 2 พิมพ์ค่าธรรมเนียมอื่นที่อนุญาตให้จัดเก็บได้/ ส่วนที่ 3 พิมพ์ค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือ
 • กำหนดบุคคล/รหัสผ่าน ในการยกเลิกใบเสร็จได้

Screen shots: 1 2 3 4 5 6

รายงานที่ได้จาก งานรับชำระเงิน

 • รายงานการรับชำระแยกตาม วันที่ชำระ/ผู้รับชำระ/ค่าธรรมเนียมที่รับชำระ/ยอดเงิน/ยอดรวม
 • รายงานการรับชำระแยกตามประเภทการรับชำระ เงินสด/โอน/เช็ค/บัตรเครดิต
 • รายงานจำนวนใบเสร็จเบิกได้/ใบเสร็จที่ยกเลิก/จำนวนใบเสร็จทั้งหมด
 • รายงานตรวจสอบการค้างชำระและพิมพ์ใบแจ้งหนี้ได้ทันที
 • รายงานประมาณวิเคราะห์การจัดเก็บค่าธรรมเนียม ตามภาค/ปีการศึกษา ว่าประมาณการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้แล้ว/ค้างชำระ เทียบกับจำนวนที่ต้องจัดเก็บทั้งหมด โดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ด้วย

งานเงินอุดหนุนค่าเล่าเรียน
เป็นโปรแกรมสนับสนุนเพิ่มเติม ที่จะเตรียมถ่ายเทข้อมูลจากฐานข้อมูล Uniform4 ไปสู่ระบบงานอุดหนุนค่าเล่าเรียน (SP47) เพื่อส่งกระทรวงทั้งในรูปแบบของแผ่นดิสค์และการพิมพ์รายงานจาก โปรแกรม SP47 ได้โดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลใม่อีกครั้งในโปรแกรม SP47

Screen shots: 1 2 3 4 5 6

งานพยาบาล
เป็นระบบที่บันทึกสถิติการใช้ห้องพยาบาล, การใช้ยา, การให้บริการกับผู้ที่มาใช้บริการห้องพยาบาล รวมทั้งค่าใช้จ่ายของเวชภัณฑ์และการส่งเข้ารักษาในสถานพยาบาล

 • บันทึกการเข้าใช้เป็นรายบุคคล แยกตามนักเรียน/ครู/อื่นๆ ตามวัน/เวลา ที่เข้าใช้
 • บันทึกอาการ/การให้การรักษา/ยาที่ใช้และจำนวนที่ใช้/ระยะเวลาที่นอนพัก หรือถ้ากรณีต้องส่งโรงพยาบาล บันทึกผู้นำส่ง/โรงพยาบาล/ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • บันทึกประวัติการแพ้พิษยา/ประวัติโรคประจำตัว
 • บันทึกประวัติส่วนสูงและน้ำหนัก เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับค่ามาตราฐานของส่วนสูงและน้ำหนักได้
 • ข้อมูลการเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน

Screen shots: 1 2 3 4 5 6

ตัวอย่างรายงาน งานพยาบาล

 • รายงานสุขภาพของนักเรียน
 • รายงานประวัติการแพ้ยา/แพ้พิษ, ประวัติโรคประจำตัว/โรคที่เคยเป็น
 • ประวัติการได้รับภูมิคุ้มกัน
 • รายงานผู้เข้าใช้บริการ/ รายชื่อผู้ป่วยนำส่งโรงพยาบาล
 • รายงานการใช้เวชภัณฑ์และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
 • รายงานการเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน

 

 

ราคา 65,000 บาท (ไม่รวม vat 7% และการแก้ไขโปรแกรม)

Last updated ๋Jan 14, 2011